Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obecný cíl

Obecným cílem prorodinné politiky je podpora funkcí rodiny v přirozených podmínkách tak, aby její členové mohli nejen realizovat vlastní životní strategie, ale také naplňovat rodičovské a profesní plány. Jedná se tak o rovnováhu v rodinném, osobním a pracovním životě za respektování principu nejlepšího zájmu dítěte.

Obecné cíle:

  1. Vytváření podmínek pro fungování rodin
  2. Podpora rodičovské péče o děti
  3. Podpora všech subjektů podílejících se na prorodinných opatřeních
  4. Podpora informovanosti, výměny informací a spolupráce v rámci propagace prorodinných aktivit

 

Hlavní cíl

Hlavním cílem regionální rodinné politiky je podpora prorodinných opatření, která budou podmínky pro život nejen zlepšovat, ale i zpřístupňovat. Pro kvalitní život stávajících i dalších generací i pro zachování tradic jsou důležité stabilní a dobře fungující rodiny, v nichž se děti mohou naučit etickému jednání, vzájemné toleranci a úctě k práci i úctě k životu ve všech jeho fázích.

 

Priority

Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje chce systematicky podporovat rodiny prostřednictvím vzájemně propojených opatření týkajících se různých oblastí života rodin. Přitom se převážně nejedná o přímou finanční podporu rodin, nýbrž spíše o vytváření podmínek, navrhování opatření obcím, popularizaci témat a předávání příkladů dobré praxe všech zúčastněných aktérů.

Priorita 1: Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na krajské a obecní úrovni

Priorita 2: Podpora vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí přátelského rodině

Priorita 3: Slučitelnost rodiny a zaměstnání

Priorita 4: Podpora služeb pro rodiny

Priorita 5: Informovanost veřejnosti a médií