Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Historie rodinné politiky

Na úrovni kraje se uplatňuje regionální rodinná a prorodinná politika na základě dílčích ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím koordinační a koncepční činnosti, dále se zaměřuje na institucionální a finanční zajištění služeb a v neposlední řadě se podílí i na organizaci prorodinných aktivit a informování veřejnosti v regionu.

Na strategické úrovni byla doposud rodinná politika a podpora rodin zmíněna spíše okrajově (Závěrečná zpráva výzkumného projektu MPSV Rodinná politika na regionální a lokální úrovni, CESES FSV UK, únor 2011, str. 24) a nebyla v Olomouckém kraji doposud zakotvena z hlediska tvorby a realizace regionální politiky. Obecně je na krajské úrovni rodinná politika obsažena v Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, a některé dílčí prvky prorodinné politiky se objevují v různých oborových koncepcích.

Do svých priorit zahrnuje Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje také rozvoj rodinné politiky, a to zaměřením se na realizaci koncepce rodinné politiky na území kraje a podporu rozvoje mezigeneračního soužití.

V samostatné působnosti Rada Olomouckého kraje svým usnesením také zřídila jako svůj poradní a iniciační orgán Komisi pro rodinu a sociální záležitosti, složenou ze zástupců příslušných politických stran a zástupců neziskového sektoru. Komise plní v souladu s jednacím řádem úkoly Rady Olomouckého kraje, projednává stanoviska a náměty pro realizaci příslušných opatření s cílem posílit uplatňování prorodinného úhlu pohledu při tvorbě a realizaci všech politik na regionální úrovni.