Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Žádost

Ospod

Jde o státní instituci, která se svou činností zaměřuje na děti.

Více

Krajský úřad

Krajský úřad působí jako metodický, kontrolní a odvolací orgán.

Více

Realizátor přípravy

Cílem přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů je poskytnout potřebné informace vztahující se k péči o dítě a jeho výchově.

Více

Doprovodná organizace

Doprovázející organizace poskytují komplexní pomoc a podporu pěstounským rodinám po svěření dítěte do péče.

Více

Dítě v rodině

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Je zkratkou pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Jde o státní instituci, která se svou činností zaměřuje na děti. Na děti, o které se rodiče nechtějí, nemohou nebo nedokáží postarat, na děti, které jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy (např. záškoláctvím, užíváním návykových látek) nebo jinak potřebují pomoc či zástup (např. u soudních jednání, při jednáních s policií, v rozvodových situacích).

Kromě dalších činností vyhledává také děti, které potřebují zprostředkovat náhradní rodinnou péči, tedy osvojení nebo pěstounskou péči. Pěstounům poskytuje poradenství a pomoc při výchově a péči o děti.

Lidem, kteří uvažují nad myšlenkou stát se náhradním rodičem, OSPOD poskytuje nezbytné informace. Pomáhá jim v případě vážného zájmu s podáním žádosti, žádost zpracovává, a v případě svěření dítěte do pěstounské péče tuto péči sleduje.

Pokud máte zájem o bližší informace o tom, jak se stát pěstounem, již jste se rozhodli stát se pěstouny nebo své rozhodnutí ještě zvažujete, obraťte se na příslušné oddělení sociálně právní ochrany obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu (tedy na příslušný sociální odbor obce nebo města, ve kterém máte hlášen trvalý pobyt). Seznam pracovišť naleznete ZDE

Základní informace o tom, jak se stát náhradním rodičem:

 • Sjednejte si nejlépe telefonicky či emailem termín Vaší osobní návštěvy na úřadě.
 • Prostřednictvím rozhovoru se sociálním pracovníkem budete mít možnost dostat odpovědi na své otázky, upřesnit si své představy o náhradní rodinné péči, své představy o dítěti, ujasnit si, která forma náhradního rodičovství je pro Vás a Vaši rodinu vhodná, neboť příchod přijatého dítěte bude znamenat velké změny a promítne se do života celé Vaší rodiny.
 • Po důkladné úvaze o formě náhradního rodičovství a Vašem rozhodnutí podejte žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. Formulář žádosti obdržíte od sociálního pracovníka. Součástí žádosti je Dotazník pro žadatele o náhradní rodinnou péči, a OSPOD k ní spolu s Vámi připojuje další písemnosti (doklad o státním občanství, opis z evidence rejstříku trestů žadatele a také všech osob sdílejících společnou domácnost s žadatelem, zprávu o zdravotním stavu, údaje o ekonomických a sociálních poměrech žadatele a jeho rodiny, zprávu ze sociálního šetření).
 • Po kompletaci spisové dokumentace zaujme OSPOD k žádosti písemné stanovisko a spisovou dokumentaci postoupí ve lhůtě 60 dnů od podání žádosti příslušnému krajskému úřadu.
 • V případě, že krajský úřad zařadí žadatele do evidence osob vhodných stát se náhradními rodiči a náhradní rodinnou péči zprostředkuje, informuje o této skutečnosti OSPOD, který žadatele provede procesem přijetí dítěte, tedy jeho přechodem do péče žadatele, kdy bude sledovat adaptaci dítěte na nové prostředí, bude sledovat jeho vývoj, podpoří žadatele v otázkách péče a výchovy dítěte a bude o celé této fázi informovat soud, který rozhodne o svěření či nesvěření dítěte do péče žadatele. V případě pěstounské péče bude OSPOD i nadále pravidelnými návštěvami dítěte ve Vaší rodině sledovat, jak se dítěti daří a pomáhat Vám v případě potřeby.

 

„OSPOD – počátek cesty pěstouna“

Krajský úřad

Krajský úřad působí jako metodický, kontrolní a odvolací orgán. Na úseku náhradní rodinné péče má důležitou roli zejména při zprostředkování náhradní rodinné péče, tedy osvojení či pěstounské péče. Krajský úřad provádí odborné posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči a dětí, které potřebují náhradní rodinnou péči zprostředkovat, rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence a jejich vyřazení. Zajišťuje také přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči. Jeho činnost se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Odborné posouzení žadatelů se skládá z(e):

 • zjištění bezúhonnosti žadatele a osob žijících v jeho domácnosti, vč. jeho dětí – tyto osoby nesmí být pravomocně odsouzeny pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte.
 • zhodnocení hmotných a sociálních podmínek – zjištění, zda je žadatel dostatečně a stabilně finančně zajištěn, zda není nadměrně zadlužen, zjištění úrovně jeho bydlení.
 • posouzení zdravotního stavu – zdravotní stav musí odpovídat vysokým a dlouhodobým nárokům rodičovské péče, nesmí dojít k jeho zhoršení či neschopnosti dlouhodobě pečovat o dítě či dokonce k ohrožení zdravého vývoje dítěte.
 • psychologického posouzení – zaměřeno na zjištění motivace, posouzení výchovných postojů, stability partnerství, fungování stávajícího rodinného systému. Zahrnuje psychologickou diagnostiku osobnosti, vyjádření dětí žadatelů.
 • absolvování a zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do náhradní rodiny – cílem je poskytnout žadatelům potřebné informace vztahující se k dítěti a jeho výchově a zhodnocení, zda je žadatel schopen dítěti potřebnou péči poskytnout.

Zprostředkování náhradní rodinné péče:

 • V ČR může náhradní rodinnou péči zprostředkovávat pouze příslušný krajský úřad.
 • Za tímto účelem vede evidenci dětí a evidenci žadatelů o náhradní rodinnou péči.
 • Mají-li žadatelé zájem o mezinárodní osvojení, je jejich spisová dokumentace zaslána Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který jediný může mezinárodní osvojení zprostředkovávat.
 • Zprostředkování náhradní rodinné péče je proces, kdy jsou pro dítě, které se z jakýchkoli důvodů ocitlo bez rodinného prostředí, vyhledáni nejvhodnější náhradní rodiče.

„KÚ – druhý krok na cestě pěstouna“

Realizátor přípravy

Podmínkou pro zařazení žadatele do evidence osob vhodných stát se náhradními rodiči jsou osobnostní předpoklady a potřebné kompetence, proto je povinností každého žadatele o zprostředkování náhradní rodinné péče absolvovat v délce 48 hodin (72 hodin v případě pěstounů na přechodnou dobu) přípravu k přijetí dítěte do rodiny. Cílem přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů je poskytnout jim potřebné informace vztahující se k péči o dítě a jeho výchově a napomoci připravit příznivé prostředí pro vývoj přijatého dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Příprava totiž vychází z předpokladu, že pro poskytování kvalitní péče dítěti je potřeba dobře informovaných a odborně kvalifikovaných náhradních rodičů.

Jsme si vědomi, že 48 hodin je pro všechny náhradní rodiče velký časový závazek. Ale ještě větším závazkem je případné přijetí dítěte do rodiny.

V Olomouckém kraji se na rozvoj kompetencí náhradních rodičů zaměřuje přípravný kurz PRIDE:

Odborná příprava PRIDE zahrnuje 9 skupinových setkání. Setkání trvají 4 hodiny a jsou vedeny týmem dvou lektorů. Jedním z nich je náhradní rodič, druhým odborník z oblasti náhradní rodinné péče.

Během přípravy se lidé dozvědí co nejvíce informací o náhradní rodinné péči, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, zda se stát náhradními rodiči. Mají možnost získat vědomosti a dovednosti pro péči o tyto děti. Mají také možnost získat představu o tom, co péče o dítě vyrůstající mimo vlastní rodinu obnáší.

Součástí příprav je také společné posuzování, zda jsou žadatelé vhodní pro svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Podstatná část společného posuzování probíhá během tzv. domácích návštěv. Jedná se o 3 setkání v domácím prostředí žadatelů, které mají povahu individuálních konzultací lektorů s potenciálními náhradními rodiči. Účelem je pomoci rodinám posoudit jejich silné stránky a potřebu podpory s ohledem na pět kategorií kompetencí: 

 • Chránit děti a starat se o ně: Děti umístěné v pěstounských nebo osvojitelských rodinách potřebují žít v bezpečném prostředí, které je ochrání a ve kterém jim pěstouni dávají najevo svou péči. Některé děti, které nevyrůstaly v bezpečném prostředí a byly zanedbávány, nemusí zprvu snahu náhradních rodičů přijímat nebo chápat. Jiné jsou vyhladovělé po pozornosti. Příprava pomůže chápat pocity dítěte a jeho reakce na odloučení a ukáže způsoby, jak se s těmito pocity vypořádat. 
 • Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj: Pro většinu z nás představuje růst dítěte přirozený a předvídatelný proces. Většina dětí, které v odpovídajícím stádiu svého vývoje dostanou příležitost a jsou povzbuzovány k tomu, aby začaly chodit, se to přibližně ve věku jednoho roku naučí. Mnohé děti, takovou možnost či povzbuzení ve správnou dobu během vývoje nedostaly. Mohou být v porovnání s dětmi stejného věku, jejichž rozvojové potřeby byly uspokojeny, v některých ohledech „pozadu“, zatímco v jiných „napřed“. Příprava pomáhá potenciálním pěstounům a osvojitelům pochopit důvody těchto vývojových opoždění a rozdílů. Pomáhá se s nimi vyrovnat a naučit se je řešit.
 • Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami: Vztahy v rámci biologické rodiny zahrnují sourozence, další příbuzné a rodiče. Děti do náhradních rodin nepřicházejí bez minulosti. Dokonce i kojenci, které jejich rodiče nikdy nedrželi v náručí, mají minulost spojenou s prenatálním obdobím, porodem a pobytem v nemocnici. Vzpomínky, zkušenosti a vztahy, které si děti s sebou přinášejí, se liší, nicméně si je nesou stále s sebou. Příprava připraví náhradní rodiče, aby pochopili význam minulosti dítěte a dokázali se s ní vyrovnat.
 • Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život: Děti mají právo na trvalé, celoživotní rodinné vztahy. Příprava vysvětluje různé role pěstounů a osvojitelů při vytváření trvalé rodiny pro dítě.
 • Pracovat jako člen profesionálního týmu: Pracovníci OSPOD, KÚ ani lektoři přípravy neočekávají, že pěstouni budou bezchybní rodiče a lidé. Očekávají, že příprava je připraví na spolupráci s dalšími odborníky, za kterými mohou v případě potřeby přijít a na spolupráci s příslušným pracovištěm OSPOD 

„Příprava – třetí krok na cestě pěstouna“

 

Doprovodná organizace

Vedle OSPOD poskytují doprovázející organizace komplexní pomoc a podporu pěstounským rodinám po svěření dítěte do péče. Doprovázející organizaci si vybírají pěstouni sami, a může jí být krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, příspěvkové organizace obcí a krajů, nestátní neziskové organizace nebo fyzické osoby s příslušným pověřením. Pěstouni musí s DO uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče, a to do 30 dnů od zařazení do evidence osob vhodných stát se náhradními rodiči.

Cílem doprovázení je podpora a pomoc pěstounům při péči o přijaté děti a řešení obtížných životních situací tak, aby dokázali dětem zajistit stabilní, láskyplné a vývojově prospěšné prostředí. Doprovázející organizace nabízejí pěstounům různé služby:

 • poskytují poradenství
 • zajišťují povinné vzdělávání dle zájmu a potřeb pěstounů
 • podporují kontakt dítěte a jeho sounáležitost s jeho biologickou rodinou a poskytují asistovaný kontakt s biologickou rodinou, často ve svých prostorách
 • pomáhají svou asistencí při komunikaci s dalšími institucemi (např. se školou)
 • poskytují nebo zprostředkovávají rodinám další pomoc a odborné služby (např. psycholog, terapie)
 • zajištují odlehčovací péči či na ni přispívají
 • zajišťují setkávání pěstounských rodin
 • provozují různé kluby
 • nabízejí dobrovolníky, kteří pomáhají s doučováním, hlídáním, při odlehčovací péči
 • mohou pomoci při tvorbě Knihy života – pomáhá dětem zorientovat se ve své historii, rodinných vztazích, pomáhá k rozvoji jejich identity
 • některé se věnují i osvětě veřejnosti, zvyšováním povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči, kampaním

 

Bližší popis doprovázení neleznete zde.

Odkazy na webové stránky doprovázejících organizací naleznete ZDE.  

„ Doprovázející organizace a OSPOD – provázejí pěstouna po přijetí dítěte do péče“