Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekty aktivní politiky stárnutí

 

2016 - Poznej život seniorů - informační kampaň

 

2017 - Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj obdržel pro rok 2017 dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí z Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí.

Hlavní cílovou skupinou projektu byli senioři – aktivní účastníci realizovaných aktivit, dále rodinní příslušníci a široká veřejnost.

Realizace oslav svátku seniorů

V průběhu projektu se konaly 3 kulturně společenské akce, které se svým zaměřením a programem vztahovaly k Mezinárodnímu dni seniorů, který připadá na 1. říjen. Akce se uskutečnily dne 21. 9. 2017 v Olomouci, dne 25. 9. 2017 v Jeseníku a dne 7. 10. 2017 v Šumperku. Cílovou skupinou byli senioři a široká veřejnost. Odhadovaná návštěvnost kulturně společenských akcí 1500 osob byla splněna. Podrobnosti viz. Příloha č. 1 Zpráva realizátora Sun Drive Communications s.r.o.

Realizace vzdělávacího programu

Cílem aktivity bylo zajištění interaktivního zážitkového vzdělávání seniorů v oblastech, které jsou pro jejich soběstačnost a kvalitu života zásadní:

Program tak reagoval nejen na vzestup civilizačních onemocnění (deprese, demence, metabolická, autoimunitní i psychosomatická onemocnění, nemoci pohybového aparátu), ale snažil se také řešit problém ztráty sebedůvěry, osamocení a sociální izolace seniorů. Obsah vzdělávacího programu se orientoval na výživové poradenství, psychologii pro život, trénování paměti a mozkový jogging, pohyb pro zdraví – psychomotoriku a žonglování. Pravidelná setkávání seniorů v příjemném a inspirativním prostředí Interaktivního muzea vědy Pevnosti poznání v Olomouci účastnící navštěvovali od 18. 9. do 11. 12. 2017. Podrobnosti viz. Příloha č. 2 Zpráva realizátora Pro poznání, z.s.

Propagace seniorských aktivit kraje široké veřejnosti

V průběhu projektu byl uskutečněn cyklus seminářů pro seniory, jehož cílem bylo seznámení seniorů s novinkami v tématech, které se aktuálně týkají jejich cílové skupiny, ať už se jednalo o otázky fyzického zdraví, psychického zdraví nebo oblasti práva. Přednášející byli z řad odborníků na daná témata. Snahou těchto seminářů bylo nejen informovat a vzdělávat seniory, ale dát jim i možnost se sekávat a navazovat nové sociální vazby. Semináře se uskutečnily ve třech okresních městech kraje (1. 12. 2017 v Olomouci, 7. 12. 2017 v Prostějově, 12. 12. 2017 v Přerově) a byly vedeny aktivní formou. Účastníci často a rádi vstupovali do diskuze s odborníkem, který jim poskytnul velké množství nových a zajímavých informací a rad. Diskutovala se témata: Závislosti (nejen na alkoholu) v seniorském věku, Lidský mikrobiom a jeho význam a vliv na lidský organizmus, Stravovací návyky s ohledem na možné nemoci, Právní poradna – dluhové pasti. Každý účastník obdržel sborník s výstupy semináře. Podrobnosti viz. Příloha č. 3 realizátora Společně, o.p.s.

Konference s názvem „Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence“

Vzdělávací akce se konala dne 14. 11. 2017 v Olomouci za spolupráce České alzheimerovské společnosti. Obsah celodenní konference tvořilo 6 přednášek, každá v délce 45 minut: Úvod do problematiky demencí (Markéta Šplíchalová), Pomoc ze sociálního systému (Lucie Hájková), Přístup a komunikace s člověkem s demencí (Eva Jarolímová), Manipulace s nemohoucím člověkem (Jarmila Lískovcová a Andrea Tvrzová), Denní aktivity s člověkem s demencí (Jitka Suchá) a Duševní hygiena rodinných pečujících (Eva Jarolímová). Po každé přednášce byl prostor pro diskusi (zhruba 5 minut). Na akci se registrovalo 102 osob, po odečtení přednášejících a hostů činil počet účastníků 90. Občerstvení akce zajišťoval a financoval Olomoucký kraj z vlastních zdrojů nad rámec plánovaných a schválených uznatelných nákladů projektu.

2018 - Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji II.

Olomoucký kraj obdržel pro rok 2018 dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí z Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí.

Cílem projektu Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji II.  je rozvoj občanských kompetencí seniorů, a to prostřednictvím účasti seniorů na formálním i neformálním komunitním životě. Za tímto účelem bude zajištěna podpora aktivního života seniorů ve formě oslav svátku seniorů v zapojených lokalitách, propojení se stávajícími oslavami a rozvojem dalších proseniorských aktivit. Podpořeno bude také celoživotní učení s cílem udržet základní občanské kompetence a schopnost svépomoci i v seniorském věku. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím seminářů, workshopu a dlouhodobého vzdělávacího programu pro všechny lidi zralého věku. Podpora mezigeneračních vztahů bude zajištěna pomocí aktivit zaměřených na posilování neformálního setkávání a trávení volného času mezi seniorskou a mladou generací a dále pak prostřednictvím aktivit, které se zaměřují na propojování institucí pro odlišné věkové skupiny.

Náplní projektu je podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji prostřednictvím realizace klíčových aktivit. Jedná se o uspořádání oslav svátku seniorů ve vybraných lokalitách (Olomouc, Přerov a Jeseník) a jejich propojení se stávajícími oslavami (jednotná mediální propagace, informovanost o akcích, účast informačního stánku krajského úřadu na všech akcích, …) s cílem nabídnout seniorům žijícím v Olomouckém kraji možnost neformálního setkávání, navazování nových kontaktů a příjemného trávení volného času. Další aktivitou, která bude v rámci projektu realizována, je tříměsíční vzdělávací program pro aktivně žijící seniory s názvem Blízká setkání třetího věku II. Úspěšnost vzdělávacího programu byla ověřena již v loňském projektu, do kterého byla tato aktivita také zahrnuta. Loňská evaluační zpráva poskytla zpětnou vazbu o tom, že program je přesně přizpůsoben potřebám seniorů a ti mají možnost načerpat nové informace a navázat nové kontakty, to vše s cílem udržet si základní občanské kompetence a schopnost svépomoci i v seniorském věku. Další aktivita, která je do projektu zahrnuta, je zaměřena na nabídku vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost, kdy jednotlivé vzdělávací akce mají rozličnou formu (jednodenní workshopy, odborné semináře). Témata seminářů byla identifikována na pracovní skupině č. 3 Senioři v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že témata jako nácvik prvků sebeobrany, osvěta v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí, osvěta v oblasti rizikových jevů při práci s internetem, vzdělávací akce v oblasti týrání seniorů aj. podpoří rozvoj občanských kompetencí seniorů a tím zabrání jejich možné izolaci vůči společnosti. Potřeba zařazení mezigenerační spolupráce do klíčových aktivit projektu vyvstala na kulatém stole systémového projektu MPSV Krajská rodinná politika Olomouc. Prostřednictvím mezigeneračních aktivit, jako je soutěž ve zpěvu a recitaci pro prarodiče a jejich vnuky, či podzimní mezigenerační vycházka s plněním úkolů, umožní různým generacím posílit jejich vzájemné vztahy a nalezení společných témat pro následný rozvoj.

 

(Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje

(Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje vznikly s cílem zachytit něco neobyčejného, neopakovatelného a obdivuhodného. Zároveň se propojila starší generace uživatelů domovů pro seniory s generací studentů vysoké školy. Pro zpracování příběhů byla oslovena katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Uživatelé domovů pro seniory byli v roli vypravěčů, studenti se ujali role tazatelů a zpracovatelů příběhů.

(Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje